Kursy Językowe On-line

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH ONLINE EDU SOLUTIONS UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy Regulamin kursów językowych online EduEduOnline (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki świadczenia usług w zakresie praw i obowiązków stron Umowy zawieranej na odległość, której przedmiotem jest przeprowadzenie kursu językowego za pośrednictwem sieci Internet przez platformę internetową video-conferencing learning platform.

1. Podmiotem oferującym i świadczącym usługę w postaci kursu językowego określonego w Umowie o szkolenie oraz w Regulaminie jest firma

EduEduOnline.pl

edueduonline.pl

24 Holborn Viaduct

Londyn EC1A 2BN

zwana w Umowie oraz Regulaminie „EduEduOnline”.

2. Podstawą świadczenia usług w postaci kursu językowego EduEduOnline (zwanego dalej „Kursem”) jest zawarcie pomiędzy Słuchaczem a EduEduOnline.pl Umowy o szkolenie oraz zaakceptowanie przez Słuchacza Regulaminu.

3. Słuchacz w rozumieniu niniejszej Umowy to Płatnik, bądź Opiekun Prawny Płatnika w przypadku, gdy zawarł on w imieniu Płatnika Umowę.

4. Słuchacz zobowiązuje się do czynnego udziału w zajęciach stanowiących części składowe Kursu oraz wykorzystania platform video-conferencing learning platform w zakresie której prowadzone są zajęcia, jedynie w celach przewidzianych tematem kursu.

5. Słuchacz akceptuje fakt, iż do przeprowadzenia Kursu niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego o minimalnej konfiguracji sprzętowej, właściwego systemu operacyjnego i łącza internetowego o przepustowości opisanych poniżej:

a. Komputer klasy PC z procesorem Pentium II o częstotliwości minimalnej 266 Mhz (zalecany procesor Pentium III 1 Ghz lub lepszy),

b. Napęd CD-ROM x 48 lub szybszy,

c. Dla działania aplikacji pamięć RAM 256 MB (zalecane 512 MB lub więcej),

d. W zakresie dysku twardego minimum 20 MB wolnej przestrzeni na dysku (zalecane 100 MB),

e. Monitor pracujący w rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej,

f. Klawiatura i myszka,

g. Słuchawki i mikrofon,

h. Kamera video (minimum VGA),

i. Zainstalowana prawidłowo na komputerze karta muzyczna.

j. Łącze internetowe gwarantujące transfer dwustronny na poziomie min. 256 Kb/sek.

6. EduEduOnline.pl w ramach realizacji Kursu nie dostarcza sprzętu, systemu operacyjnego oraz łącza internetowego.

7. Do korzystania z Kursu niezbędne jest następujące oprogramowanie:

a. System operacyjny: Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Mac

b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Opera, Google Chrome,

c. Obsługa Java Script 6 lub wyższego, Adobe Flash 10 lub wyższego oraz Cookies.

8. System niezbędny do odbycia Kursu nie wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów, może się jednak okazać, iż będzie to niezbędne w przypadku zaistnienia problemów, które uniemożliwiałyby prowadzenie zajęć. Słuchacz zostanie wówczas poinformowany przez system o konieczności zainstalowania określonych kodeków audio lub video,

9. Oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania systemu Kursu jest automatycznie pobierane i instalowane ze strony internetowej wskazanej przez EduEduOnline po pierwszym zalogowaniu się Słuchacza.

10. Słuchacz powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalowania oprogramowania na posiadanym sprzęcie komputerowym.

11. W sieci komputerowej chronionej zabezpieczeniami Firewall Słuchacz winien posiadać uzyskany od administratora sieci lokalnej nieograniczony dostęp do niektórych serwerów internetowych.

12. Wskazane jest posiadanie przez Słuchacza możliwości instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek.

13. Zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego z uwagi na szybkość transmisji internetowej.

14. W razie problemów Słuchacz winien zwrócić się do Działu Obsługi Klienta EduEduOnline mailowo ([email protected]) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 22.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 15.00 pod numerem telefonu:

☎ UK

☎ PL +48 2244111

☎ PL +48 531996014

15. W ramach Kursu Słuchacz otrzymuje indywidualne konto (zwane dalej „Kontem”), za pomocą którego po zalogowaniu na stronie internetowej edueduonline.pl będzie mógł korzystać z przeprowadzanych przez EduEduOnline zajęć językowych wskazanych w Umowie.

16. Po zawarciu Umowy i dokonaniu związanych z nią opłat na rzecz EduEduOnline.pl Słuchacz otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie procesu rejestracji login i hasło umożliwiające zalogowanie się na stronie edueduonline.pl i tym samym uczestniczenie w zajęciach stanowiących treść Kursu.

17. Wykorzystywanie Konta przez Słuchacza winno odbywać się z poszanowaniem obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów prawa, zasadami współżycia społecznego oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności:

a. Słuchacz nie może działać w sposób naruszający analogiczne prawa innych słuchaczy,

b. Słuchacz nie może podejmować działań mających na celu pozyskanie i wykorzystanie haseł innych słuchaczy,

c. Słuchacz nie może przenosić na osoby trzecie praw przysługujących mu względem Konta.

18. EduEduOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Wszelkie niedogodności wynikające z działań oprogramowania lub sprzętu należącego do Słuchacza, polegające na uniemożliwieniu lub utrudnieniu korzystania z Kursu, w tym spowodowane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Słuchacza (np. włamania i wirusy komputerowe),

b. Działania innych słuchaczy Kursu,

c. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Słuchacza do Konta bez względu na przyczynę, która ten fakt spowodowała. W takim przypadku Słuchacz winien niezwłocznie poinformować o zaistnieniu takiej sytuacji Dział Obsługi Klienta EduEduOnline celem wdrożenia procedury zablokowania konta,

d. Niezgodny z celem Kursu sposób wykorzystania Konta przez Słuchacza,

e. Wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego udostępnienia przez Słuchacza Konta osobom trzecim.

19. EduEduOnline.pl zobowiązuje się zrealizować Kurs będący przedmiotem Umowy i Regulaminu z należytą starannością.

20. EduEduOnline.pl zobowiązuje się prowadzić zajęcia grupowe stanowiące część składową Kursu w grupach o zakresie ilościowym określonym w Umowie i zależnym od typu Kursu.

21. W sytuacjach wyjątkowych grupa może być liczniejsza niż w warunkach określonych w Umowie, może to jednak nastąpić jedynie, gdy wszyscy Słuchacze z danej grupy wyrażą na to zgodę.

22. Warunkiem zmiany grupy przez Słuchacza w czasie trwania kursu jest tylko i wyłącznie zgoda EduEduOnline.pl.

23. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba Słuchaczy danego Kursu spadnie poniżej wartości minimalnej określonej w Umowie, EduEduOnline.pl może zaproponować Słuchaczom alternatywne rozwiązanie (podniesienie opłaty za Kurs lub zmniejszenie ilości godzin Kursu). W przypadku odmowy EduEduOnline.pl może rozwiązać grupę, oferując Słuchaczom naukę w innych grupach na analogicznym poziomie, a w przypadku nie przyjęcia żadnej z propozycji zwrócić Słuchaczowi niewykorzystaną część opłaty za kurs.

24. EduEduOnline.pl ma prawo do odwołania 15% zajęć – odbędą się one w terminie wskazanym przez EduEduOnline.pl i zaakceptowanym przez Słuchacza w przypadku, gdy wyznaczono inny dzień i godzinę niż dotychczasowe.

25. Słuchacze biorący udział w kursie grupowym mają możliwość bezkosztowego odwołania zajęć po uzyskaniu zgody wszystkich uczestników kursu grupowego. Skutkuje to przeniesieniem zajęć na koniec okresu rozliczeniowego lub semestru.

26. EduEduOnline.pl zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu w określonej umową ilości zajęć w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w Umowie. Termin rozpoczęcia zajęć zostanie potwierdzony telefonicznie lub drogą elektroniczną Słuchaczowi do 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem Kursu. Termin realizacji Umowy może ulec skróceniu po wcześniejszym, za zgodą grupy, odbyciu wszystkich godzin Kursu.

27. EduEduOnline.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od EduEduOnline.pl, wywołanych przez działania osób trzecich lub siłę wyższą.

28. W przypadku podjęcia przez Słuchacza działań mających na celu zawarcie Umowy EduEduOnline.pl niezwłocznie po zaksięgowaniu na należącym do niego koncie bankowym odpowiedniej wpłaty za Kurs przesyła na swój koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej Słuchaczowi pakiet dokumentów, zawierający Regulamin oraz Umowę do podpisu, podręcznik oraz słuchawki multimedialne. Firma kurierska zobowiązana będzie do dwukrotnej próby dostarczenia Przesyłki.

29. EduEduOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie usługi przez firmę kurierską. W razie problemów Słuchacz winien skontaktować się bezpośrednio z firma kurierską powołując się na numer listu przewozowego otrzymany od EduEduOnline.pl.

30. W obecności kuriera Słuchacz jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności Przesyłki oraz ustalenia, czy nie nastąpiło jej mechaniczne uszkodzenie w transporcie. EduEduOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Przesyłki nie zgłoszone kurierowi.

31. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Słuchacz będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania Umowy przesyłając listem poleconym podpisane własnoręcznie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres:

EduEduOnline.pl

ul. Nowy Świat 41a

00-042 Warszawa

32. W przypadku odstąpienia od umowy Słuchacz zobowiązany jest na swój koszt do zwrotu EduEduOnline.pl Przesyłki w ciągu 7 dni od jej odebrania. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez EduEduOnline.pl jest przesłanie na adres wskazany powyżej w pkt. 31 niniejszego Regulaminu Przesyłki w stanie nienaruszonym. Jeśli zwrot nastąpi z naruszeniem warunków przedstawionych powyżej EduEduOnline.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty wpłaconej za kurs kosztu Przesyłki.

33. W przypadku przyjęcia zwrotu kwota wpłacona dotychczas za Kurs zostanie przekazana na konto bankowe wskazane pisemnie przez Słuchacza w ciągu 7 dni od dnia prawidłowego zwrotu Przesyłki.

34. Słuchacz ma prawo do składania pisemnych reklamacji na adres Działu Obsługi Klienta EduEduOnline.pl wskazany powyżej. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty wpływu pisma.

35. Opiekun Słuchacza niepełnoletniego ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy oraz Regulaminu przez Słuchacza.

36. Słuchacz wyraża zgodę na rejestrowanie zajęć lekcyjnych, w których bierze on udział, celem późniejszego odtwarzania tych zajęć przez słuchaczy uczestniczących w danych zajęciach Kursu.

37. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez EduEduOnline.pl w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Słuchacz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Słuchacz wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez EduEduOnline.pl.

38. Programy komputerowe oraz materiały edukacyjne zawarte na stronie www.edueduonline.com stanowią własność EduEduOnline.pl. Słuchacz zobowiązuje się respektować autorskie i majątkowe prawa przysługujące EduEduOnline.pl z tytułu opracowanych i przedstawionych mu w trakcie trwania Kursu programów i materiałów edukacyjnych, a zwłaszcza do nienaruszalności ich treści oraz formy. Słuchacz zobowiązuje się nie kopiować chronionych prawem autorskim materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody EduEduOnline.pl. Słuchacz zobowiązuje się nie używać jakiegokolwiek sprzętu do nagrywania (zarówno audio, jak i audiowizualnych) na zajęciach bez wcześniejszej zgody EduEduOnline.pl. Nazwy „EduEduOnline” oraz „EduEduOnline.pl” są zastrzeżone. Jakiekolwiek naruszenie powyższych postanowień będzie skutkować pozwem sądowym.

39. Spory, które mogłyby wyniknąć z Umowy oraz Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla EduEduOnline.pl.

40. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej.