Kursy Językowe On-line

Prawa autorskie - Kursy językowe

Programy komputerowe oraz materiały edukacyjne zawarte na stronie edueduonline.pl stanowią własność EduEduOnline.pl. Słuchacz zobowiązuje się respektować autorskie i majątkowe prawa przysługujące EduEduOnline.pl z tytułu opracowanych i przedstawionych mu w trakcie trwania Kursu programów i materiałów edukacyjnych, a zwłaszcza do nienaruszalności ich treści oraz formy. Słuchacz zobowiązuje się nie kopiować chronionych prawem autorskim materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody EduEduOnline.pl. Słuchacz zobowiązuje się nie używać jakiegokolwiek sprzętu do nagrywania (zarówno audio, jak i audiowizualnych) na zajęciach bez wcześniejszej zgody EduEduOnline.pl. Nazwy „EduEduOnline” oraz „EduEduOnline.pl” są zastrzeżone. Jakiekolwiek naruszenie powyższych postanowień będzie skutkować pozwem sądowym.