Kursy Językowe On-line

Informacja o poziomach

BEGINNER

Po zakończonym poziomie będziesz umiał:

 • literować nazwy, nazwiska, wyrazy
 • mówić o narodowości i pochodzeniu, pytać o nie
 • używać liczb do 100
 • robić proste zakupy, pytanie o ceny
 • pytać o i podać swój adres e-mail
 • wyrażać liczby i ilości
 • opisywać przedmiotów codziennego użytku
 • witać się w różnych sytuacjach (formalne, nieformalne)
 • opowiadać o rodzinie i relacjach
 • wyrażać preferencje
 • mówić o zainteresowaniach, wolnym czasie i hobby
 • opisywać położenia rzeczy i osób
 • podawać i rozumieć dni tygodnia, miesiące, daty
 • mówić o swoim planie dnia i zwyczajach
 • opisywać miejsca i przedmioty
 • pytać o drogę oraz rozumieć wskazówki podawane przez innych
 • rozmawiać o swoich umiejętnościach
 • pytać o szczegółowe informacje
 • używać liczebników porządkowych (pierwszy, drugi, etc)
 • używać nazw miesięcy i opisywać pory roku
 • używać wyrażeń związanych z podróżą pociągiem
 • udzielać instrukcji
 • opisywać wydarzenia z przeszłości
 • mówić o swoich planach I zamiarach
 • żegnać się w sytuacjach formalnych I nieformalnych

 

ELEMENTARY

Po zakończonym poziomie będziesz umiał:

 • opisywać miejsca
 • pytać o drogę oraz dawać wskazówki innym
 • mówić o codziennych czynnościach, zwyczajach
 • pytać o szczegółowe informacje (Who? How? When? etc)
 • zadawać szczegółowe pytania I odpowiadać na pytania innych
 • mówić o swojej pracy i swoich obowiązkach
 • sugerować rozwiązania, reagować na sugestie innych
 • opisywać umiejętności swoje i innych
 • odmawiać w grzeczny sposób
 • używać skomplikowanych liczb, ułamków
 • porównywać rzeczy/ludzi
 • pytać o ilość i podawać ilości
 • mówić o obowiązkach swoich i innych
 • formułować uprzejme prośby
 • zamawiać jedzenie w restauracji
 • mówić o aktualnie wykonywanych czynnościach
 • porozumiewać się podczas podróży samolotem
 • mówić o pasjach I zaintereswoaniach
 • robić zakupy, pytać o rozmiary, cent, etc. s
 • pisać proste maile
 • mówić i pytać o wydarzenia z przeszłości
 • podawać powody, uzasadniać
 • wyrażać swoje opinie
 • wyrażać zamiary, plany i przewidywania
 • mówić o swoich osiągnięciach i doświadczeniach

 

PRE-INTERMEDIATE

Po zakończonym poziomie będziesz umiał:

 • mówić o stanach i czynnościach
 • opisywać pogodę i klimat
 • opisać osobowość swoją i innych
 • wyrazić opinię o osobie
 • opisać czas trwania czynności, procesu
 • mówić o doświadczeniach swoich i innych
 • mówić o stanie zdrowia
 • opisać swoje dolegliwości u lekarza
 • opisywać swoje ulubione potrawy, mówić o jedzeniu
 • porównywać rzeczy/osoby
 • wyrażać ilość
 • opisywać ludzi/rzeczy/miejsca/miasta, etc.
 • mówić o umiejętnościach, zdolnościach
 • wyrażać warunek (jeśli…)
 • mówić o przewidywaniach
 • wyrażać konieczność, mówić o zobowiązaniach, zasadach
 • mówić o preferencjach talki
 • wyrażać nadzieję
 • opisywać problem i proponować jego rozwiązanie
 • udzielić rady innej osobie
 • mówić o swoich zwyczajach z przeszłości
 • opisać proces produkcji przedmiotu
 • mówić o umiejętnościach I kwalifikacjach osoby
 • negocjować
 • zaprezentować zagadnienie/problem
 • opisać wykres I graf
 • opowiedzieć o przyczynie i skutku
 • napisać raport (język formalny)
 • podtrzymać konwersację (small talk)
 • napisać formalny list
 •  
 • INTERMEDIATE
 • Po zakończonym poziomie będziesz umiał:
 • opisać osobowość swoją i innych
 • wyrazić swoją opinię
 • wyrazić zgodę
 • streścić krótki tekst
 • podsumować wypowiedź innej osoby
 • rozmawiać o zaletach i wadach sytuacji/rozwiązania
 • mówić o swojej pracy
 • napisać CV i list motywacyjny
 • mówić o przyszłości i swoich planach
 • mówić o przyczynach i skutkach teraz i w przeszłości
 • akceptować lub odrzucać pomysły innych
 • opisywać liczby, tabele, wykresy, etc.
 • napisać raport w oparciu o dane z tabeli, wykresu, etc.
 • zrobić krótką formalną prezentację
 • mówić o czynnościach z przeszłości
 • używać podstawowych terminów biznesowych
 • zaprezentować swoje stanowisko w negocjacjach
 • napisać wiadomość e-mail: język formalny i nieformalny
 • mówić o możliwościach, powinności, konieczności
 • wyciągać wnioski (czasowniki modalne)
 • określać cechy przedmiotów
 • wyrażać opinię
 • składać propozycję
 • napisać list formalny
 • opisywać proces
 • napisać i wygłosić krótkie przemówienie nieformalne
 • opisywać trendy i zmiany w biznesie, społeczeństwie
 • mówić o przyczynach i skutkach
 • opisywać wydarzenia w formie narracji
 • mówić o podobieństwach i różnicach między rzeczami/ludźmi/zjawiskami, etc.

 

UPPER-INTERMEDIATE

Po zakończonym poziomie będziesz umiał:

 • napisać i wygłosić krótkiego formalne przemówienie okolicznościowe
 • mówić o powstałych problemach
 • wyrazić sugestię dotyczącą rozwiązania powstałych problemów
 • umiejętnie reagować na sugestie innych
 • sporządzać notatki w trakcie prezentacji lub przemówienia
 • pisać formalne i nieformalne odpowiedzi e-mail
 • opisywać zachodzące zmiany
 • mówić o zaletach i wadach określonych rozwiązań I sytuacji
 • uprzejmie wyrażać swoją zgody lub jej brak
 • przedstawić swojego punktu widzenia w sposób stanowczy
 • odnosić się do wypowiedzi innych osób w sposób dyplomatyczny
 • wyrażać wątpliwości w taktowny sposób
 • mówić o czynnościach zaplanowanych na przyszłość
 • mówić o prognozach na przyszłość i możliwych skutkach
 • formułować formalne zalecenia
 • wyrażać konieczność oraz możliwości
 • opisywać dane przedstawionych na grafach, wykresach i w tabelach
 • mówić o przeszłych stanach oraz zwyczajach
 • pytać o  szczegółowe informacje
 • mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach
 • proponować, pertraktować oraz składać określone propozycje/ rozwiązania
 • tworzyć szczegółowe opisy rzeczy, miejsc i ludzi
 • mówić o  niezbędnych oraz opcjonalnych wymogach i potrzebach
 • odrzucać propozycje i sugestie w uprzejmy sposób
 • aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, zabierać głosu, reagować na próby zabrania głosu przez innych, podsumowywać głównej myśli/pomysłu
 • udzielać rady innym
 • umiejętnie reagować na rady udzielone przez innych
 • pytać oraz wyjaśniać to, co się ma na myśli
 • prowadzić krótkie, nieoficjalne prezentacje
 • napisać krótką recenzję filmową, wyrażać opinie o sztuce
 • napisać eseju przedstawiającego wady i zalety określonej sytuacji
 • nawiązywać do wypowiedzi innych osób
 • mówić o związkach przyczynowo-skutkowych w teraźniejszości, przyszłości i przeszłości

 

ADVANCED

Po zakończonym poziomie będziesz umiał:

 • używać najczęściej stosowanych potocznych powiedzeń i idiomów,
 • szczegółowo wyjaśniać i parafrazować  swojej wypowiedzi
 • rekomendować/polecać miejsca i wydarzenia
 • stosować inwersję stylistyczną dla podkreślenia formalnego stylu wypowiedzi
 • taktownie wyrażać zażalenia/skargi
 • odrzucać zaproszenia w sposób elegancki
 • przekonywać i namawiać w uprzejmy sposób
 • stosować odpowiednie strategie konwersacyjnych 
 • porównywać rzeczy/zdarzeń przy użyciu wyrażeń formalnych i potocznych
 • mówić o wydarzeniach przeszłych z zastosowaniem szerokiego wachlarza przysłówków i czasowników
 • tworzyć stronę bierną (konstrukcja osobowa i bezosobowa z czasownikami tell, say, know, believe,etc)
 • wyrażać związki przyczynowo-skutkowe (mixed conditionals),
 • używać języka metaforycznego w narracji
 • stosować odpowiednią intonację w pytaniach
 • stosować prawidłowe zasady interpunkcji
 • wyrażać życzenia dotyczących czynności/stanów teraźniejszych oraz przeszłych za pomocą wyrażeń wish/ if only
 • stosować odpowiednie przedrostki i przyrostki do tworzenia słów
 • stosować antonimy i synonimy